WTKF referat d. 22/03-2018

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent & referent

Dirigent: Tobias Leth

Referent: Mathias B Pedersen

2. Formandens beretning, herunder beretning fra evt. udvalg

  1. Referenten fik desværre ikke taget noter til formandens beretning og har drukket for meget whisky i løbet af påsken til at huske hvad der blev sagt.

2.1 Status- Plan for whisky tønde klapper foreningstur forår 2018 – Mathias Badstue

   1. Der er udsendt program mv. til alle deltagere på årets tur. Information kan ligeledes findes på hjemmesiden. LINK

2.2 Status – Hjemmeside – Mathias Badstue

   1. Hjemmesiden er opdateret med alle medlemmer samt antal andele i de forskellige tønder. LINK
   2. Peter Diemers præsentation til whiskysmagning er ligeledes lagt op og kan findes på hjemmesiden. LINK

2.3 Status – Flaske udvalg – Peter Diemer

   1. Flaskeudvalget har besluttet at der for den første tønde (Tullibardine) skal tilsendes en smagsprøve til Peter Diemer. Ud fra smagsprøven samt dialog med destilleriet træffes der beslutning omkring hvad der skal ske med tønden. Dette tages op på næste generalforsamling.

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent – kassereren

3.1 Regnskabet er godkendt og er vedhæftet denne mail.

3.2 Der er et overskud på 4.791,- kr.

4. Indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer.

4.1 Der oprette en ny paragraf med følgende tekst

Andele kan kun handles i 1 eller ½ andele. Bestyrelsen fastsætter prisen for andele.  Alle andele der sælges ud af familien tilbydes via bestyrelsen i lodtrækning blandt foreningens medlemmer. Medlemmer kan frit bytte 1 og ½ andele efter aftale med bestyrelsen.

   1. Forslaget er vedtaget:
    21 for vedtagelse
    1 stemmer blankt

4.2 Ændring til paragraf § 11.

Udmelding, 3 sætning “Det udmeldte medlem kan overdrage sine rettigheder til et andet medlem” forslås ændret til “Det udmeldte medlem kan overdrage sine rettigheder til bestyrelsen der via lodtrækning sælger andelen til et andet medlem”

   1. Forslaget er vedtaget:
    20 for vedtagelse
    2 stemmer blankt

Vedtægterne er ændret på hjemmesiden. De opdaterede vedtægter kan findes på følgende LINK.

 

5. Valg (jf. § 3)

5.1 Poul Jakob, Jens B og Kim på valg til bestyrelse.

5.2 Torsten er på valg som revisor.

Bestyrelsen samt revisor er genvalgt.
Bestyrelsen kan findes på hjemmesiden. LINK

 

6. Eventuelt

Forslag til nye arbejdsgrupper

Ny arbejdsgruppe til køb af ny tønde skal oprettes

   1. Følgende er valgt: Peter Diemer, Rune Bruun Mosbacher, Henrik Egetoft Pedersen, Anna Lindefelt

Ny arbejdsgruppe der ser på Brexit og afgiftoptimering?

   1. Denne post tages op på næste generalforsamling. Dem der har interesse kan altså kigge lidt på dette i det kommende år.

Ny arbejdsgruppe for sociale aktiviteter (slatfest, messe, OSV)

   1.  Følgende er valgt: Poul-Jacob Vilhelmsen, Rune Bruun Mosbacher, Mathias Badstue Pedersen

 

Der bedes indbetales kontingent for 2018.

Beløb 100 kr.

Reg. Nr: 7450

Kontonummer 1518760.