Vedtægter for Whisky Tønde Klappe Foreningen (WTKF)

Vedtægter for
”Whisky Tønde Klappe Foreningen” – http://www.wtkf.dk/

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Whisky Tønde Klappe Foreningen – WTKF
Foreningens hjemsted er Fredericia
§ 2. Formål
Whisky Tønde Klappe Foreningen ønsker at støtte og fremme interessen for whisky – som udgangspunkt SINGLE MALT ved indkøb af whiskytønder. Foreningen ønsker endvidere at arrangere oplevelsesture således de indkøbte tønder kan blive klappet med omhu og jævne mellemrum.
Foreningens formål er herudover at administrere medlemmernes rettigheder (andele) i forbindelse med allerede indkøbte whiskytønder indkøbt i foreningens navn og evt. nye tønder.
Der henvises til liste over anpartshavere. Opdateret liste kan til enhver tid findes på www.wtkf.dk
Overdragelse af rettigheder (andele) kan ske til andre medlemmer eller til en udenforstående mod at vedkommende melder sig ind i foreningen. 
§ 3. Organisation
Whisky Tønde Klappe Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.
Generalforsamlingen vælger:
• En bestyrelse på 5 personer
• 1 revisor
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 2 personer er på valg hvert år. Revisor er på valg hvert år. 
§ 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen skriftligt herunder ved e-mail med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, herunder beretning fra evt. udvalg
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag. (Forslag skal være fremsendt til formanden senest en uge før generalforsamlingen).
5. Valg (jf. § 3)
6. Eventuelt 

§ 5. Foreningens bestyrelse
Whisky Tønde Klappe Foreningens ledelse forestås af bestyrelsen (jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte arbejdsgrupper af medlemmer, f.eks. en studietursgruppe. 
§ 6. Medlemskab
Medlemskab er forbeholdt personer med andele i nuværende og kommende tønder. Medlemskab er obligatorisk for personer som tegner andele i nye tønder.
Medlemmerne er forpligtet til at meddele foreningen ændringer i personlige oplysninger.
Andele, hvis ejere ikke kan opspores, overdrages efter bestyrelsen beslutning til foreningen efter 1 års forgæves henvendelser.
§ 7. Kontingent/finansiering

På den årlige ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet.

Det årlige kontingent godkendes af generalforsamlingen på baggrund af forslag fra bestyrelsen.
Ved indmelding i foreningen betales det gældende årskontingent. Herefter indbetales årskontingentet hvert år inden udgangen af april måned.

§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
Mindst 1/3 af medlemmerne skal være til stede. Hvis det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er tilstede, indkaldes der med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor der træffes beslutning uden hensyn til det mødte antal medlemmer, men med det samme kvalificerende stemmeflertal (¾)
Hvert medlem har en stemme uanset antal af andele. 
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 4.
Dagsorden skal motiveres. 
§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for Whisky Tønde Klappe Foreningen følger kalenderåret. 
§ 11. Udmelding
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand.
Kontingentrestance kan medføre udmeldelse efter bestyrelsens beslutning herom.
Det udmeldte medlem kan overdrage sine rettigheder til bestyrelsen der via lodtrækning sælger andelen til et andet medlem. Hvis dette ikke sker, tilfalder medlemmets rettigheder (andele) foreningen. Bestyrelsen fastsætter en passende betaling for disse til det udmeldte medlem.
Bestyrelsen administrerer indkomne rettigheder (andele) ved f.eks. videresalg eller fordeling mellem medlemmer.
I tilfælde af et medlems dødsfald indtræder arvingerne som rettighedshavere. Foreningen kan overtage rettighederne mod passende betaling i fald arvingerne ønsker dette
§ 12. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med samme kvalificerende flertal (¾ ).
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler (ikke andele) overdrages til almennyttige formål.

Ved opløsning af foreningen skal der tages stilling til hvorledes tønderne skal forvaltes.

Whisky Tønde Klappe Forening er stiftet den 14. april 2016

§ 13. Handel med andele

Andele kan kun handles i hele eller halve andele. Bestyrelsen fastsætter prisen for andele.  Alle andele der sælges ud af familien tilbydes via bestyrelsen i lodtrækning blandt foreningens medlemmer. Medlemmer kan frit bytte hele og halve andele efter aftale med bestyrelsen. Ændringer skal ligeledes altid meldes til mbadstue@hotmail.com

 

Vedtaget på generalforsamling den 8. oktober 2021